Эх барих, эмэгтэйчүүд

Төрөх тасгийн эмчилгээ, үйлчилгээ


Ор хоног энгийн өрөө
, ор хоног тусгай өрөө
Хэвийн төрөлт
 Кесорева мэс засал

Нярайн тусгай арчилгаа, сувилгаа

Тайлбар:
 
 Эмчилгээ, үйлчилгээний төлбөрийн дүнд эм, хоол, эмчилгээ сувилгааны зардал бүрэн орсон болно. 
 Эх барих үйл ажиллагааны тарифт ор хоногийн төлбөр болон шинжилгээний зардал ороогүй болно. 
 Эх өвдөлтгүй төрөх хүсэлт гаргавал нэмэлт үйлчилгээ
 Нярайн болон ээжүүдийг эмнэлгээс гарсаны дараа 7 хоног үнэ төлбөргүй хянана.